Διοίκηση Πολυτεχνικής Σχολής

Κάθε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.
Τα όργανα διοίκησης της σχολής είναι: α) ο κοσμήτορας, β) η κοσμητεία και γ) η γενική συνέλευση της Σχολής.

Στην Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης έχει εκλεγεί ως Κοσμήτορας ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κύριος Θ. Θεοδουλίδης.

Την Κοσμητεία αποτελούν:

  1. ο Κοσμήτορας, κύριος Θ. Θεοδουλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
  2. ο Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κύριος Ι. Μπακούρος,
  3. ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κύριος Κ. Στεργίου
  4. ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κύριος Γ. Μαρνέλλος.

© 2016 dean-eng.uowm.gr