Προπτυχιακές σπουδές

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (http://mech.uowm.gr/)

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά στα βασικά αντικείμενα του μηχανολόγου μηχανικού. Η μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών, όπως ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία υλικών, σχεδιασμός μηχανών και συστήματα τεχνολογικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες του μηχανολόγου μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα – ανάπτυξη – σχεδιασμό – παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικων Υπολογιστών (http://icte.uowm.gr/)

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών συγκλίνουν, λειτουργώντας αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα σε έναν ενιαίο επιστημονικό κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί την τελευταία δεκαετία η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου. Με βάση αυτό το σκεπτικό το Τμήμα επιχειρεί να μεταδώσει τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις στους φοιτητές για την ανάπτυξη του επιστημονικού τους υποβάθρου αλλά για τη διάκρισή τους ως σημαίνο­ντα στελέχη στην αγορά εργασίας.

Τμήμα Χημικών Μηχανικών (http://enveng.uowm.gr/)

Η επιστήμη της Μηχανικής Περιβάλλοντος σχετίζεται με την αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με στόχο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη, την ισορροπία του οικοσυστήματος, τη διατήρηση των πόρων, τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας ων ανθρώπων.

Αποστολή του Τμήματος αποτελεί: α) η μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις στο περιβάλλον, β) η ανάπτυξη καινοτόμων και αποδοτικών τεχνολογικών για την αντιμετώπιση των τρεχουσών σημαντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων και γ) η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην κοινωνία και στην πολιτεία με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (η σελίδα του Τμήματος βρίσκεται υπό κατασκευή)

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (η σελίδα του Τμήματος βρίσκεται υπό κατασκευή)

© 2016 dean-eng.uowm.gr